هر چی بخوای پیدا میشه http://mostafa671.mihanblog.com 2018-04-21T11:53:20+01:00 text/html 2011-09-03T04:25:37+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa 10 راه ساده برای آرامش بخشیدن به زندگی http://mostafa671.mihanblog.com/post/275 <P>10 راه ساده برای آرامش بخشیدن به زندگی</P> <P><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG height=245 alt="آرامش ، گیاه سبز ، آرامش در زندگی " hspace=0 src="http://www.mathhome.ir/image/image_gallery?uuid=e8a3066a-bd53-4d29-9f91-c798cefba6da&amp;groupId=87&amp;t=1259372604636" width=400 align=baseline border=0></A></P> <P>زندگی در بهترین حالت خود، آشفته و پرهرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چند کار را به طور همزمان انجام می دهیم و سعی می کنیم برای همه آدم ها همه کار بکنیم و ندرتاً وقت کافی برای خودمان می گذاریم. همه ما در جستجوی آرامشیم اما معمولاً آنچه که لازمه دستیابی به آن است را انجام نمی دهیم و دنبال راه هایی برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگیمان را بیشتر می کنند. در این مقاله راه های ساده ای برای ایجاد آرامش در زندگی به شما دوستان پیشنهاد می کنیم.</P> text/html 2011-09-03T04:16:22+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa داستان اثبات عشق http://mostafa671.mihanblog.com/post/274 <FONT size=2> <P><FONT size=2>داستان اثبات عشق</FONT></P> <P><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG style="WIDTH: 314px; HEIGHT: 196px" height=404 alt="" hspace=0 src="http://www.tondareiran.com/wp-content/uploads/2011/07/2.jpg" width=533 align=baseline border=0></A></P> <P><BR><FONT size=2>پس از کلی دردسر با پسر مورد علاقه ام ازدواج کردم... ما همدیگرو به حد مرگ دوست داشتیم. سالای اول زندگیمون خیلی خوب بود... اما چند سال که گذشت کمبود بچه رو به وضوح حس می کردیم.</FONT></P> <P><FONT size=2>می دونستیم بچه دار نمی شیم. ولی نمی دونستیم که مشکل از کدوم یکی از ماست. اولاش نمی خواستیم بدونیم. با خودمون می گفتیم، عشقمون واسه یه زندگی رویایی کافیه. بچه می خوایم چی کار؟ اما در واقع خودمونو گول می زدیم. هم من هم اون، چون هر دومون عاشق بچه بودیم.</FONT></P> <P><FONT size=2>تا اینکه یه روز؛ علی نشست رو به رومو گفت: اگه مشکل از من باشه، تو چی کار می کنی؟<BR>فکر نکردم تا شک کنه که دوسش ندارم. خیلی سریع بهش گفتم : من حاضرم به خاطر تو روی همه چی خط سیاه بکشم.</FONT></P> <P><FONT size=2>علی که انگار خیالش راحت شده بود یه نفس راحت کشید و از سر میز بلند شد و راه افتاد.<BR>گفتم: تو چی؟ گفت: من؟<BR>گفتم: آره... اگه مشکل از من باشه... تو چی کار می کنی؟<BR>برگشت و زل زد به چشامو گفت: تو به عشق من شک داری؟ فرصت جواب ندادو گفت: من وجود تو رو با هیچی عوض نمی کنم.</FONT></P> <P><FONT size=2>با لبخندی که رو صورتم نمایان شد خیالش راحت شد که من مطمئن شدم اون هنوزم منو دوس داره.<BR>گفتم: پس فردا می ریم آزمایشگاه.<BR>گفت: موافقم، فردا می ریم.<BR>و رفتیم ... نمی دونم چرا اما دلم مث سیر و سرکه می جوشید. اگه واقعا عیب از من بود چی؟!</FONT></P></FONT> text/html 2011-04-25T10:44:45+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa زندگی شما می تواند به زیبایی رویاهایتان باشد http://mostafa671.mihanblog.com/post/273 <script src="%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF_files/ga.js" async="" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF_files/general.js"></script><script language="JavaScript"> function show_image(url , width , height) { var image_win=window.open(url ,"ShowImage" ,"width="+width+",height="+height+",status=0,resizable=0"); image_win.focus(); } </script><script src="%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF_files/minimall.js" type="text/javascript"></script><span dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="AR-SA">زندگی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="AR-SA"> <span dir="RTL">شما</span> <span dir="RTL">می</span> <span dir="RTL">تواند</span> <span dir="RTL">به</span> <span dir="RTL">زیبایی</span> <span dir="RTL">رویاهایتان</span> <span dir="RTL">باشد</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">. <span dir="RTL" lang="AR-SA">فقط</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">باید</span> <span dir="RTL">باور</span> <span dir="RTL">داشته</span> <span dir="RTL">باشید</span> <span dir="RTL">که</span> <span dir="RTL">می</span> <span dir="RTL">توانید</span> <span dir="RTL">کارهای</span> <span dir="RTL">ساده</span> <span dir="RTL">ای</span> <span dir="RTL">انجام</span> <span dir="RTL">دهید</span></span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">زیر</span> <span dir="RTL">لیستی</span> <span dir="RTL">از</span> <span dir="RTL">کارهایی</span> <span dir="RTL">که</span> <span dir="RTL">می</span> <span dir="RTL">توانید</span> <span dir="RTL">برای</span> <span dir="RTL">داشتن</span> <span dir="RTL">زندگی</span> <span dir="RTL">شادتر</span> <span dir="RTL">انجام</span> <span dir="RTL">دهید،</span> <span dir="RTL">آورده</span> <span dir="RTL">شده</span> <span dir="RTL">است</span></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">هر</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">روز</span> <span dir="RTL">آنها</span> <span dir="RTL">را</span> <span dir="RTL">به</span> <span dir="RTL">کار</span> <span dir="RTL">بگیرید</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">از</span> <span dir="RTL">زندگی</span> <span dir="RTL">خود</span> <span dir="RTL">در</span> <span dir="RTL">این</span> <span dir="RTL">سال</span> <span dir="RTL">لذت</span> <span dir="RTL">ببرید</span></span>.<br></span><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Jiau/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Jiau/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt=""><a href="http://mostafa671.mihanblog.ocm/" target="" title=""><img src="http://news.veyq.ir/img/m/177136.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> <span dir="RTL" lang="AR-SA">سلامتی</span>:<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">١</span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">آب</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">فراوان</span> <span dir="RTL">بنوشید</span></span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">٢</span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">مثل</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">یک</span> <span dir="RTL">پادشاه</span> <span dir="RTL">صبحانه</span> <span dir="RTL">بخورید،</span> <span dir="RTL">مثل</span> <span dir="RTL">یک</span> <span dir="RTL">شاهزاده</span> <span dir="RTL">ناهار</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">مثل</span> <span dir="RTL">یک</span> <span dir="RTL">گدا</span> <span dir="RTL">شام</span> <span dir="RTL">بخورید</span></span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">٣</span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">از</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">سبزیجات</span> <span dir="RTL">بیشتر</span> <span dir="RTL">استفاده</span> <span dir="RTL">کنید</span> <span dir="RTL">تا</span> <span dir="RTL">غذاهای</span> <span dir="RTL">فراوری</span> <span dir="RTL">شده</span></span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">٤</span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">بااین</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">٣</span> <span dir="RTL">تا</span></span> E <span dir="RTL" lang="AR-SA">زندگی</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">کنید</span></span>: Energy (<span dir="RTL" lang="AR-SA">انرژی</span>)<span dir="RTL" lang="AR-SA">،</span>Enthusiasm (<span dir="RTL" lang="AR-SA">شور</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">اشتیاق</span></span>)<span dir="RTL" lang="AR-SA">،</span> Empathy (<span dir="RTL" lang="AR-SA">دلسوزی</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">همدلی</span></span>).<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">٥</span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">از</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">مدیتیشن</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">یوگا</span> <span dir="RTL">کمک</span> <span dir="RTL">بگیرید</span></span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">٦</span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">بیشتر</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">بازی</span> <span dir="RTL">کنید</span></span>.</span> text/html 2011-02-01T07:32:54+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa مسواک نزدن باعث مرگ شما می‌شود !!! http://mostafa671.mihanblog.com/post/272 <DIV> <DIV> <DIV class=Text> <DIV> <DIV class=Text> <DIV> <DIV class=Text>مسواک نزدن باعث مرگ شما می‌شود !!!</DIV> <P>مسواک نزدن باعث مرگ شما می‌شود جامعه &gt; سلامت – دانشمندان متوجه شدند که چرا مسواک نزدن می‌تواند باعث مرگ شما شود.</P> <P><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG style="WIDTH: 217px; HEIGHT: 131px" height=557 src="http://www.childrenmania.com/eimages/toothbrush.jpg" width=696></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.patogh98.com/"></A></P> <P>قبلا هم رابطه بین بهداشت پایین دهان و دندان و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته بود. اما تا کنون هیچ کسی نتوانسته بود به طور دقیق اعلام کند که چرا مسواک نزدن به طور منظم می‌تواند باعث مرگ شخصی شود.<BR>اما اکنون دانشمندان دانشگاه بریستول متوجه شدند که یک باکتری معمول که باعث فساد دندان‌ها و بیماری لثه‌ها می‌شود می‌تواند وارد جریان خون شده و به لخته شدن خون در رگ کمک کند.<BR>به عبارت دیگر این باکتری می‌تواند در نهایت باعث حمله قلبی و سکته شود که به تنهایی باعث مرگ ۲۰۰ هزار نفر در بریتانیا می‌شود.<BR>در اکثر مواقع باکتری Streptococcus در دهان وجود دارد، اما زمانی که شخصی دچار خونریزی لثه می‌شود این باکتری می‌تواند وارد جریان خون شود.<BR></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-02-01T07:29:00+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa تست روانشناسی http://mostafa671.mihanblog.com/post/271 <SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,sans-serif> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,sans-serif>تست روانشناسی</FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,sans-serif>از میون 9 شکل زیر، تصویر مورد علاقه‌تون رو انتخاب کنید.&nbsp;حواستون باشه&nbsp;که رنگ و شکل، هر دو براتون خوشایند باشه.&nbsp;بعد توضیح مربوط به هر شکل رو،&nbsp;توی ادامه مطلب&nbsp;بخونید و ببینید چه شخصیتی دارید!!</FONT></SPAN> </FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</SPAN> </FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.599455001291752263_10624936235231238194331431411721122188454.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp; </SPAN></FONT><A href="http://www.taknaz.ir/news_cats_67.html"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.090050001291752264_7418571135716815112524125551528670118179.jpg" width=83 border=0></FONT></SPAN></A><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.330013001291752264_226194182289116221296243189282501955058.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> </FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.569291001291752264_18104173251931841921211717912197232169183135.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.809406001291752264_227788113615565949882291352221182216541.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.050307001291752265_246235256362163208209519122189124213202181.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> </FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.298489001291752265_66249198216179182133140102891762121766448172.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp; </SPAN></FONT><A href="http://www.taknaz.ir/news_cats_67.html"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.538975001291752265_59162431590701711422161419315166120174208.jpg" width=83 border=0></FONT></SPAN></A><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=83 alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/17/0.779145001291752265_815218624524413821913711311483106125107209214.jpg" width=83 border=0></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> </FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif size=2><BR></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT face=tahoma,sans-serif><FONT size=2></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN> text/html 2011-02-01T07:24:02+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa 31 نکته زیبا و خواندنی در مورد زندگی http://mostafa671.mihanblog.com/post/270 <P>31 نکته زیبا و خواندنی در مورد زندگی</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT face=Tahoma size=2><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG title="زندگی را زیبا کنید با&#13;&#10;این&#13;&#10;31 نکته" alt="زندگی را زیبا کنید با این 31 نکته" src="http://www.taknaz.ir/upload/21/0.484879001293674539_taknaz_ir.jpg"></A></FONT></B></P> <P dir=rtl><B><FONT face=Tahoma size=2>مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر</FONT></B></P> <P dir=rtl><B><FONT face=Tahoma size=2>از یاد خدا غافل مشو,فروتن باش</FONT></B></P> <P dir=rtl><B><FONT face=Tahoma size=2>پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.</FONT></B></P></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face=Tahoma size=2>از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.</FONT></B></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face=Tahoma size=2>هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو « می‌دانم چه حالی داری » چون در واقع نمی‌دانی.</FONT></B></P> text/html 2011-02-01T07:21:22+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa یك تست جالب ( تست 30 ثانیه ی) http://mostafa671.mihanblog.com/post/269 <SPAN class=normalbold><SPAN class=normalbold>&nbsp; یك تست جالب ( تست 30 ثانیه ی) <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">این مطلب را تا آخر بخوانید و به اتفاقی که می افته کمی فکر کنید (30 ثانیه بیشتر وقت نمی گیره)<IMG alt="" src="http://www.taknaz.ir/upload/24/0.290706001294179087_taknaz_ir.gif"></SPAN> </FONT></SPAN></P></SPAN><SPAN class=normal> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><FONT size=2>لطفا به سوالات زیر به سرعت پاسخ دهید:</FONT></SPAN><FONT size=2> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">نتیجه چیست؟</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">2+2</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">4+4</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">8+8</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">16+16</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">خیلی سریع عددی بین 12 تا 5 انتخاب کنید. انتخاب کردید؟</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">حالا برید پایین</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">..</SPAN> </FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN><SPAN class=normal></SPAN> text/html 2011-02-01T07:18:25+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa آیا شما هم از این بعضیها هستید؟؟؟؟ http://mostafa671.mihanblog.com/post/268 <P>آیا شما هم از این بعضیها هستید؟؟؟؟</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P dir=rtl><FONT face=Tahoma size=4><IMG alt="www.iranfars.ir گروه ایران فارس" src="http://www.taknaz.ir/upload/group/9/0.334284001291622317_0.jpg"></FONT></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P dir=rtl>&nbsp;</P></DIV> <DIV> <P dir=rtl><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" face=Tahoma size=4>بعضی‌ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه، <BR><BR>بعضی‌ها شعرشان كهنه است، فكرشان نو، <BR><BR>بعضی‌ها شعرشان نو است، فكرشان كهنه، <BR><BR>بعضی‌ها یك عمر زندگی می‌كنند برای رسیدن به زندگی، <BR><BR>بعضی‌ها زمین‌ها را از خدا مجانی می‌گیرند و به بندگان خدا گران می‌فروشند. <BR><BR>بعضی‌ها حمال كتابند، <BR><BR>بعضی‌ها بقال كتابند، <BR><BR>بعضی‌ها انبارداركتابند، <BR><BR>بعضی‌ها كلكسیونر كتابند <BR><BR>بعضی‌ها قیمتشان به لباسشان است، بعضی به كیفشان و بعضی به كارشان، <BR><BR>بعضی‌ها اصلا‏ قیمتی ندارند، <BR><BR>بعضی‌ها به درد آلبوم می‌خورند، <BR><BR>بعضی‌ها را باید قاب گرفت، <BR><BR>بعضی‌ها را باید بایگانی كرد، <BR><BR>بعضی‌ها را باید به آب انداخت، <BR><BR>بعضی‌ها هزار لایه دارند <BR><BR>بعضی‌ها ارزششان به حساب بانكی‌شان است، <BR><BR>بعضی‌ها همرنگ جماعت می‌شوند ولی همفكر جماعت نه، <BR><BR></FONT></P></DIV> text/html 2011-02-01T04:14:15+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa چطور با آدمهای شکاک برخورد کنیم http://mostafa671.mihanblog.com/post/267 <P>چطور با آدمهای شکاک برخورد کنیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG class="size-full wp-image-1202 aligncenter" title="چطور با آدمهای شکاک برخورد کنیم" height=200 alt="چطور با آدمهای شکاک برخورد کنیم www.taknaz.ir" src="http://www.taknaz.ir/upload/27/0.963239001295624481_taknaz_ir.jpg" width=300></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">وقتی با یک آدم شکاک که در واقع مبتلا به وسواس فکری است در ارتباط هستید&nbsp;<STRONG>باید بدانید چون شک و سوءظن یک زمینه وسواس فکری دارد، گاهی تا جایی پیش می‌رود که فرد شکاک حس می‌کند همه آدم‌ها در کمین آن هستند که به او خیانت کنند و به او آسیب برسانند</STRONG>. مبتلایان به وسواس فکری از نزدیکان خود می‌خواهند که برای اعتماد‌سازی آنها باید شفاف و روشن عمل کنند. البته در کوتاه مدت امکان دارد با شفاف‌سازی همه ابعاد یک مساله بتوانید فرد شکاک را متقاعد کرده و آرامش را به زندگی و رابطه‌تان برگردانید اما باز هم آن فرد شکاک با وجود اینکه همه اجزای کارهایتان را زیر نظر دارد و می‌داند باز هم می‌پرسد پس چه‌طور چنین و چنان بود؟! …</P> text/html 2011-02-01T04:09:35+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa چگونه استرس را در خود دفن کنیم http://mostafa671.mihanblog.com/post/266 <SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp; <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>چگونه استرس را در خود دفن کنیم</FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>شاید از یکسری موارد ساده اما مؤثر برای خودتان مثل اختصاص زمان استراحت روزانه و یا سپری کردن اوقات شاد با دوستان آگاه باشید جدای از این قبیل موارد یکسری از تمرینات و عادات دیگری نیز وجود دارد که پیروی از آنها میتوان از میزان استرس زندگی کاست. </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>۱۵ راهکار استرسزائی که در ادامه آورده شده است به شما کمک خواهد کرد تا با آرامش بیشتری به فعالیت زندگی خود ادامه داده و در عین حال حض بیشتری نیز از آن ببرید.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>۱) خواب کوتاه میان روز</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>داشتن ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خواب کوتاه در زمان پس از صرف ناهار و یا عصر نهتنها به افزایش سرعت متابولیسم (سوخت و ساز) بدن کمک میکند بلکه ساعت درونی بدن را نیز تنظیم میکند.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>۲) معاینات پزشکی را بهطور مرتب انجام دهید</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>معاینات پزشکی نهتنها موجب احساس آسودگی خاطر از داشتن سلامتی کامل میشود بلکه یکی از اجتنابناپذیرترین شیوههای پیشگیری و جلوگیری از بیماریهائی است که احتمال وخیمتر شدن آنها در آینده میرود.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>۳) تأهل</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>بررسیها نشان داده که افراد متأهل از افراد مجرد سالمترند. در واقع اینطور گزارش شده که آمار تصادف، ریسک ابتلا به بیماری و مرگ در میان افراد متأهل ۵۰ درصد کمتر بوده.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>۴) با عبادت اُنس بگیرید</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عبادتتان خواه بهصورت تکالیف شرعی باشد و یا بهصورت عبادتهای شخصی سه مزیت قوی برایتان به همراه خواهد داشت که در کاهش استرس برایتان سودمند خواهند بود.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>الف) افزایش قدرت بخشودن</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ب) امیدوارتر بودن</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ج) فهیمتر شدن</FONT></SPAN></P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2011-02-01T03:50:28+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa دهه فجر و اتفاقات و مقاله بهمن 57 http://mostafa671.mihanblog.com/post/265 <SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG>&nbsp; <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG>12 بهمن روز ورود روح‌الله خمینی به ایران</STRONG> </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>. . .</FONT><STRONG><BR></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://taknaz.ir/news_cats_59.html"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG class=aligncenter title="مقاله و تحقیق درباره دهه فجر، مقاله مخصوص دهه فجر" height=131 alt="www.taknaz.ir مقاله و تحقیق درباره دهه فجر، مقاله مخصوص دهه فجر" src="http://www.taknaz.ir/upload/30/0.371088001296524614_taknaz_ir.jpg" width=131 onload=NcodeImageResizer.createOn(this);></FONT></SPAN></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>. . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در اینروز بزرگترین استقبال تاریخ در تهران برگزار شد؛ بطوری که طول جمعیت استقبال کننده از آیت‌الله </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><FONT size=2>خمینی</FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> به ۳۳ کیلومتر رسیده بود. در ساعت ۹:۵۰ دقیقه بامداد روز دوازدهم بهمن هواپیمای حامل خمینی در میان تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه مهرآباد برزمین نشست. خمینی پس از ورود به فرودگاه و ایراد سخنرانی طبق برنامه‌ای که از قبل تنظیم شده بود عازم گورستان بهشت زهرا شد…</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>خمینی در میان استقبال گسترده مردم تهران در ساعت یک بعد از ظهر وارد قطعه ۱۷ که مدفن شهدای انقلاب بود شد و سخنرانی خود را ایراد نمود.<BR>وقایع ۱۴ بهمن</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ساعت ۹ بامداد روز شنبه ۱۴ بهمن در محل مدرسه شماره ۲ علوی یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور قریب به سیصد خبرنگار ایرانی و خارجی برگزار شد که در آن ابتدا خلاصه‌ای از نظریات آیت‌الله خمینی خوانده شد؛ سپس سوالات خبرنگاران آغاز گردید که خلاصه‌ای از پاسخ خمینی به این شرح بود:<BR>« &nbsp;&nbsp; &nbsp;کاری نکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر موقع جهاد شد می‌توانیم اسلحه تهیه کنیم. دولت را بزودی معرفی خواهیم کرد. اعضای شورای انقلاب تعیین شده‌اند. از ارتش می‌خواهم هرچه زودتر به ما متصل شود. ارتشیان فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داریم باید به دامان ملت بیایند. قانون اساسی که تدوین شده به آراء عمومی گذاشته می‌شود تمام اتباع خارجی بطور آزاد در ایران زندگی خواهند کرد. &nbsp;&nbsp; &nbsp;»<BR>تعیین دولت موقت</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>خمینی در روز ۱۶ بهمن طی فرمانی مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر موقت تعیین و معرفی کرد. عصر همان روز در سالن سخنرانی مدرسه علوی یک مصاحبه مطبوعاتی بین‌المللی ترتیب داده شد، در این جلسه بازرگان برنامه و وظایف دولت موقت را تشریح کرد و افزود برگزاری همه پرسی درباره تغییر رژیم، برگزاری انتخابات مجلس موسسان و انجام انتخابات مجلس از وظایف این دولت است.<BR></FONT></SPAN></P></STRONG></FONT></SPAN></STRONG></FONT></SPAN> text/html 2011-01-31T18:50:06+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa روز ولنتاین چیست و معادل ایرانی آن کدام است؟ http://mostafa671.mihanblog.com/post/264 <P>روز ولنتاین چیست و معادل ایرانی آن کدام است؟</P> <P><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt="" src="http://www.irtafrih.com/module_images/news/1296389437.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <DIV class=news_detail_text> <DIV>بیست و ششمین روز از بهمن ماه امسال در تقویم برابر با چهاردهم فوریه، روزی است که به نام والنتاین نامیده شده. همان که در سال های گذشته با بیست و پنجم بهمن مقارن می شد ولی سال کبیسه امسال این تقارن را برهم زد.<BR><BR>والنتاین اولین موردی نبود که با رشد همه گیر و خارق العاده خود در مدت زمانی نه طولانی، به امری آشنا در جامعه ایرانی ما بدل گشت و قطعا آخرین نیز نخواهد بود.<BR>&nbsp;<BR>این روزها بسیاری از مردم چه کودک و چه بزرگ، حتی اگر تلفظ صحیح والنتاین را ندانند ولی آشنایی حداقلی با آیین و رسوم این روز به خصوص دارند و گاهاً شمه ای از تاریخچه اش را شنیده اند. تاریخچه ای که عدم وضوح کامل آن در پس پرده افسانه هایی چند پنهان گشته است.<BR>&nbsp;<BR><STRONG>والنتاین که بود؟</STRONG><BR>امروزه کلیسای کاتولیک به این نتیجه رسیده است که حداقل سه قدیس با نام والنتاین وجود داشته اند که همگی به شهادت رسیده اند. از این رو چندین افسانه سعی در بازگویی خاستگاه این آئین دارند.<BR>&nbsp;<BR>سده سوم میلادی، روم باستان فرمانروایی به نام کلاودیوس دوم داشت که معتقد بود جنگجویانش باید مردانی مجرد باشند. براساس همین اعتقاد ازدواج برای سربازان امپراتوری روم ممنوع گشت. قاطعیت فرمانروای بی رحم، جرأت ازدواج را از تمام سربازان سلب کرد.</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>اما در این بین کشیشی با نام والنتاین، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌ ساخت. هنگامی که این عقدهای پنهانی آشکار شدند، والنتاین دستگیر و به اعدام محکوم شد. در زندان به دختر نابینای یکی از زندانبانان دل بست و هنگامی که رهسپار مراسم اعدام بود، کارتی برای دختر نوشت که با این امضا را داشت: «از طرف والنتاین تو».<BR>&nbsp;<BR><STRONG>استقبال ایرانیان از روز عشق</STRONG><BR>به عقیده کارشناسان روانشناسی، ایرانیان به سبب فرهنگ مردسالاری که ریشه در تاریخ سرزمینشان دارد، با آسانی قادر نیستند با جنس مخالف سر صحبت را باز کنند و بنابراین روزی همچون والنتاین مجال بازگویی عواطف را به طرفین می دهد و مهمتر اینکه در جامعه ای که هنوز به رابطه میان دختر و پسر با تردید و ظن نگاه می شود، والنتاین می تواند گامی به سوی رسمیت یافتن چنین روابطی باشد.<BR><BR>شاید کمتر کسی بداند که ایرانیان در روز والنتاین، پس از جشن عید نوروز، بیشترین کارت تبریک و هدیه را به یکدیگر می دهد.<BR>&nbsp;<BR>در شرایط کنونی برخورد مسؤولان فرهنگی ایران در این خصوص بیشتر به نادیده گرفتن آن محدود می شود. در حالی که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به طور گسترده ای به تبلیغ و ترویج والنتاین می پردازند و بر تعداد تبلیغ های تجاری وسایل و هدیه های مختص این روز سال به سال افزوده می گردد.<BR>&nbsp;<BR>هرچند بسیاری از جوانان و نوجوانان با جدیت و حرارت درپی گرامی داشتن والنتاین گوی سبقت از دیگران می ربایند، اما هستند کسانی که با عجین شدن رسوم غربی با فرهنگ ایرانی مخالفند و درصدد یافتن معادلی ایرانی و حتی اسلامی برای این روز هستند.<BR>&nbsp;<BR></DIV></DIV> text/html 2011-01-31T18:43:21+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa مطالبی كه همسر شما عاشق شنیدن آنهاست http://mostafa671.mihanblog.com/post/263 <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt="" src="http://www.irtafrih.com/module_images/news/1282806712.jpg"></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><STRONG>شماره 1</STRONG></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"روز خوبی داشتی؟" هـنـگامیـكه از همسر خود در مورد چگونگی گذراندن روزش پرسش میكنید، برداشت او این خواهدبود كه شما انسان با فكری هستید و مشتاقید بدانید وی ساعات كاری خود را چگونه سپری كرده است. اما یـك هشـدار: ایـن سـؤال بـه هـمـسـر شـمـا مجوز آن را خواهد داد كه چند ساعتی در مورد كوچكترین اتفاقاتی كه برایش افتاده صحبت نمایـد. پس برای مدت زمانی طولانی آماده نشستن و شنیدن داستانهای او شوید. </SPAN></FONT></P> <DIV><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>چرا باعث زیبا شدن وجهه شما میگردد: زنها به آنچه كه در فكر شما میگذرد، توجه زیادی دارند. پرسش در مورد چگونگی روز او نشان می دهد كـه شمـا پذیرا، مشتـاق و علاقمند به گوش دادن حرفهای همسرتان هستید. با این عمل به او فرصتی می دهیـد تا خودش را خـالی نـموده و شما را به عنوان همراز و محرم اسرار خود در نظر بگیرد. اگر چه ممكن است بیش از زمانی كه انتظار دارید مجبور به شنیدن صحبتهایش شوید، اما وقتی تمام شد، او شروع به صحبت در مورد شما خواهد كرد.</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><STRONG>شماره 2</STRONG></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"نمی تونم بگم چقدر دلربا و زیبا هستی" همانطور كه مشخص است، این بـه او مـی رسـاند كه شما وی برای شما جذاب بوده و فرد دیـگری بـه چشمتان نمی آید. از طرف دیگر باعث افزایش اعتماد بنفس در او خواهد شد.</SPAN></FONT></DIV> <DIV><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>چرا باعث زیبا شدن وجهه شما میگردد: این جمله بخصوص در روابط زناشویی بلند مدت مؤثر واقع می شود چرا كه شما به همسر خود اطمینان میدهـید هنوز به او علاقه دارید. در عوض همسرتان نیز سعی خواهد كرد این زیبایی و دلربایی را با شما تقسیم نمایید. سؤالی هست؟ اینجوری فكر نمیكنید؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><STRONG>شماره 3</STRONG></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"در مورد ‌[ هر چیزی ] چه احساسی داری؟" پـرسیدن این سؤال به همسرتان نشان می دهد كه شما خالصانه برای احـساسـات او اهمیت قائل هستید. زنها عاشق بیان احساسات خود در مورد هر موضوع قابل تصوری می بـاشند. با این حـال بـدانید كه خود را در دام گفـتگویـی طولانی و عمیق در مورد آن موضوع گرفتار خواهید كرد. بنابراین اگر شب تصمیم دیدن مسابقه فوتبالی را دارید، این سؤال را مطرح نكنید.</SPAN></FONT></DIV> <DIV><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>چرا باعث زیبا شدن وجهه شما میگردد: این سؤال بیانگر جنبه مهربانی و دلسوزی یك فرد است. وقتی همسرتان در می یابد كه شما توجهتان را به وی مبذول داشته اید، او نـیـز متقابلا تمام احساسات خود را با شدتی بسیار بیشتر، اهدا خواهد نمود. یعنی اگـر قـبـلا فـقـط فردی جذاب بشمار می آمدید، اكنون همانند جواهری در چشم او جلـوه خواهید كرد. متوجه منظورم می شوید؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><STRONG>شماره 4</STRONG></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"تو زیبا تر از دوستان دیگرت هستی" قرار دادن او از بین همتاهایش بر سكوی نخست زیبایی باعث بالا رفتن اعتمـاد بـنفـس وی شـده و سـبـب می گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان هم جنس خود بتواند فرمانروایی كند. این تحسین و تعریف بسیار مهمی در دنیای زنانه محسوب شده و امتیاز شما را در نزد همسرتان ارتقای چشمگیری خواهد داد.</SPAN></FONT></DIV> <DIV><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>چرا باعث زیبا شدن وجهه شما میگردد: گذشته از اینكه باعث می گـردد او از لحاظ زیبایی ظاهری خود را برتر از اطرافیانش تصور كند، این جمله كوتاه به همسرتان تفهیم میكند كه شما تا چه حد برای وی ارزش قائل هستید. بعلاوه زمانی كه دوستانش پیش شـما هستند، كمتر احساس نگرانی خواهد كرد. او در مـورد خـودش احـسـاس خـوبـی نموده و پاداش سلیقه بخرج دادن شما را خواهد داد. با اینحال یك احتمال جانبی بالقوه وجود دارد: یك همسر حسود این سخن را مدركی برای متهم نمودن شما به اینكه قصد برانداز نمودن و چشم دوختن به دوستانش را دارید، بشمار خواهد آورد.</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><BR>&nbsp;</DIV> text/html 2011-01-31T18:31:45+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa سگی با توانایی تلفظ بیش از یك ‌هزار كلمه !!! http://mostafa671.mihanblog.com/post/262 <P>&nbsp;</P> <P>سگی با توانایی تلفظ بیش از یك ‌هزار كلمه !!! </P> <P><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; WIDTH: 331px; MARGIN-RIGHT: auto; HEIGHT: 196px" height=74 alt="" src="http://www.irtafrih.com/module_images/news/sag_1296388915.jpg" width=281></A></P> <P>&nbsp;</P> <DIV class=news_detail_text> <DIV>صاحب این سگ دو ساله در مصاحبه‌ای با یكی از روزنامه‌های دولتی آمریكا تصریح كرد: «چیسر» ـ سگ من ـ یك‌هزار و 22 كلمه به خاطر دارد، به طوری كه هیچ وقت آنها را فراموش نمی‌كند.</DIV> <DIV><BR>&nbsp;</DIV></DIV> text/html 2011-01-31T18:27:44+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa اس ام اس دهه فجر و زیباترین جملات درمورد انقلاب http://mostafa671.mihanblog.com/post/261 <A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""> <DIV style="FONT-SIZE: 4pt; WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 12px"><FONT size=3></FONT></DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white"> <DIV class=bodyposts> <DIV class=post><A name=1293></A> <H2 class=hl><A href="http://sms4u.blogfa.com/post-1293.aspx"><FONT size=3>اس ام اس دهه فجر و زیباترین جملات درمورد انقلاب</FONT></A><A href="http://sms4u.blogfa.com/post-1293.aspx"></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></H2> <DIV class=cnt><FONT color=#ff0000><STRONG><A href="http://sms4u.blogfa.com/"><FONT size=3>اس ام اس دهه فجر</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></STRONG></FONT><FONT size=3> </FONT> <P></P> <P><STRONG><STRONG><FONT color=#ff0000><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/post-4.aspx"><FONT size=3>زیباترین جملات درمورد انقلاب</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></FONT></STRONG></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/post-4.aspx"><FONT size=3>همه </FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3>برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><A href="http://sms4v.blogfa.com/"><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=3>از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران <BR>اندیشه باور شد، در امتداد باران <BR>بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت <BR>بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران <BR>و ال</FONT><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/post-4.aspx"><FONT size=3>فجر </FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3>بهمن آمد، فصل شکفتن آمد <BR>بر پهندشت باور، خالی است جای یاران </FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://www.rahe8.com/" target=_blank><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/post-4.aspx"><FONT size=3>فجر</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3> است و سپیده حلقه بر در زده است <BR>روز آمده، تاج لاله بر سر زده است <BR>با آمدن امام در کشور ما <BR>خورشید حقیقت زافق سر زده است </FONT></FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://sms4v.blogfa.com/"><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=3>برخیز که </FONT><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/post-4.aspx"><FONT size=3>فجر</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3> انقلاب اسلامی امروز <BR>بیگانه</FONT><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/"><FONT size=3> صفت، </FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3>خانه خراب است امروز <BR>هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد <BR>از لطف خدا نقش بر آب است امروز </FONT></FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://sms4v.blogfa.com/"><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=3>چه مژده‏ای زیباتر از آمدن بهار در پی یک زمستان تار و طولانی؟!<BR>چه بشارتی شیرین‏تر از </FONT><A href="http://karbala4u.blogfa.com/"><FONT size=3>بشارت خورشید</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3> در پی یک شب سرد و تاریک؟!<BR>چه پیامی نیک‏تر از پیام زلال آب برای لبانی تشنه و خشکیده؟!<BR>چه نوایی برتر از بشارت «جاء الحق» و «زهق الباطل»؟!<BR>قسم به شب پوشیده! که روز خواهد درخشید و بهاری‏ترین روز هستی، بر صحیفه‏ی شب تار و طولانی، مُهر پایان خواهد زد.</FONT></FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://sms4v.blogfa.com/"><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=3>قلب‏ها، </FONT><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/"><FONT size=3>کهکشان</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3>ی از عشق خمینی می‏شود و جامی لبریز از شراب طهور پیروزی.</FONT></FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://sms4v.blogfa.com/"><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=3>سلام برتو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش‏آمدی. خوش آمدی که با آمدنت غل‏های سنگین ازگردنمان فروریخت،زنجیرها از دست و پایمان گسیخت، کمرهای خمیده‏مان راست‏شد،برلب‏های پژمرده‏مان </FONT><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/"><FONT size=3>شکوفه‏های تبسم</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3> نشست، در قلب‏های سوخته‏مان‏گلبوته‏های عشق و امید روئید و برگونه‏های زردمان گلخنده‏های سرخ‏نمودار شد.</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://sms4v.blogfa.com/"><FONT size=3>&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000>دهه فجرمبارک</FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=3>خوش آمدی که با مقدمت، </FONT><A href="http://sms4u.blogfa.com/"><FONT size=3>عطرآزادی</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3> به جای بوی باروت در فضای‏میهن اسلامی‏مان پیچید. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان سینه‏هارهایی یافت. خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهرو دیارمان‏گریخت، </FONT><A href="http://book4mob2u.blogfa.com/"><FONT size=3>برفهای بهمن</FONT></A><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3> با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد.</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3></FONT></A>&nbsp;</P></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-01-31T18:06:05+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa اس ام اس ویژه دهه فجر http://mostafa671.mihanblog.com/post/260 <P>اس ام اس ویژه دهه فجر</P> <P>اس ام اس ویژه دهه فجر و 22 بهمن که به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سی سالگی ان<SPAN style="TEXT-DECORATION: none" mce_style="TEXT-DECORATION: none">قل</SPAN>اب اسلامی برای شما کاربران عزیز در سایت قرار گرفته است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG height=385 alt="اس ام اس ویژه دهه فجر" src="http://dl.p30island.com/p30island/galery/smsfajr.jpg" width=234 mce_src="http://dl.p30island.com/p30island/galery/smsfajr.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" mce_style="TEXT-ALIGN: right">برای خواندن&nbsp;اس ام اس ویژه دهه فجر به ادامه مطلب بروید</P> <P></P> <DIV id=more> <P align=right>همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا . دهه فجر مبارک<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;----------------------------<BR></P></DIV> text/html 2011-01-31T17:45:38+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa رویدادهای 12 بهمن 1357 الی 22 بهمن 1357 http://mostafa671.mihanblog.com/post/259 <FONT color=#a52a2a size=2>&nbsp;</FONT> <H1 align=right><STRONG><STRONG><FONT face=Tahoma><STRONG><A name=b1><STRONG><FONT color=#a52a2a size=2>رویدادهای 12 بهمن 1357 الی 22 بهمن 1357</FONT></STRONG></A><A name=b1></STRONG></FONT></STRONG></STRONG></H1> <H1 align=right></A><A name=b1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=http://www.sbu.ac.ir/Portals/2/images/farhangi%20site/fajr2.gif src="http://www.sbu.ac.ir/Portals/2/images/farhangi%20site/fajr2.gif"></A><A name=b1></H1> <H1 align=right></H1> <H1 style="COLOR: rgb(0,0,51)" align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=2></A><A name=b1><STRONG><FONT size=2>رویدادهای 12 بهمن 1357</FONT></STRONG></A><A name=b1></FONT></STRONG></FONT></H1> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,51)" align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><BR>1&nbsp;- حضرت امام به هنگام خروج از فرانسه با ارسال پیامی خطاب به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشكر از آنها خداحافظی كردند.<BR><BR>2- امام خمینی پس از اقامه نماز در كف هواپیما، روی دو پتو با آرامش خوابیدند. این در حالی بود كه همه علاقمندان، دوستداران و نزدیكان ایشان، نگران انجام این پرواز بودند. خطر انهدام هواپیما و یا ربودن آن در آسمان چیزی بود كه همه را تا لحظه فرود آن در فوردگاه تهران، نگران ساخته بود.<BR><BR>3- با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه، فریاد «الله اكبر» سالن فرودگاه را به لرزه در آورد. مستقبلین با خواندن سرود «خمینی ای امام»، اشك‌های مشتاقان را بر گونه‌هایشان جاری كردند.<BR><BR>4- حضرت امام طی بیاناتی در فرودگاه تهران گفتند: من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر می‌كنم. عواطف ملت ایران به دوش من بارگرانی است كه نمی‌توانم جبران كنم. ایشان ضمن اشاره به اینكه طرد شاه از كشور قدم اول پیروزی بود، همگان را به وحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ریشه‌های فساد ترغیب كردند. ایشان سپس از آنجا عازم بهشت زهرا شدند.<BR><BR>5- حضرت امام در اولین سخنرانی خود در میان انبوه مستقبلین مشتاق در بهشت زهرا، گفتند: من وقتی چشمم به بعضی از اینها كه اولاد خودشان را از دست داده‌اند می‌افتد، سنگینی‌ای در دوشم پیدا می‌شود كه نمی‌توانم تاب بیاورم. محمدرضا پهلوی فرار كرد و همه چیز ما را به باد داد. مملكت ما را خراب كرد و قبرستان‌های ما را آباد. ایشان اضافه كردند: من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن دولت می‌زنم ... من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌كنم. من به ارتش یك نصیحت می‌كنم و یك تشكر ..... [ما] می‌خواهیم ارتش مستقل باشد. آقای ارتشبد شما نمی‌خواهید؟ آقای سرلشكر شما نمی‌خواهید مستقل باشید؟ و اما تشكر می‌كنم از قشرهایی كه متصل شدند به ملت.<BR><BR>6- با وجود سرمای زمستان، دیشب هزاران مشتاق زیارت حضرت امام، در مسیر حركت ایشان خوابیدند.<BR><BR>7- شهرهای كشور در شادی ورود امام، غرق نور و گل و فریاد بود.<BR><BR>8- از هنگام هجرت حضرت امام از نجف اشرف به پاریس، تراكم سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌های ایشان در این مدت كوتاه یعنی (118 روز اقامت در نوفل لوشاتو) ، قابل توجیه و تأمل است. به طور یكه ایشان در برخی از روزها به سؤالات چندین رسانه خبری و تبلیغاتی پاسخ داده‌اند. مثلا در تاریخ نوزدهم دی سال جاری، ایشان در ده مصاحبه جداگانه شركت كردند و كثرت مصاحبه‌ها، حكایت از علاقه خبرنگاران و اشتیاق امام برای رساندن پیام خود به دنیاست. آمار این مجموعه عظیم از این قرار است:<BR>سخنرانی‌ها 59 عدد<BR>مصاحبه‌ها 108 عدد <BR>پیام‌ها 36 عدد<BR>نامه‌ها و تلگراف‌ها و فرمان‌ها 6 عدد<BR>جمع 209 عدد <BR><BR>9- در حالی كه مراسم ورود حضرت امام به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد، نظامیان با یورش به این سازمان از ادامه پخش آن ممانعت كردند.<BR><BR>10- عده‌ای از مردم با قطع جریان پخش مستقیم ورود حضرت امام از تلویزیون به علت هجوم مأمورین نظامی، از عصبانیت تلویزیون‌های خود را به خیابان پرت كردند.<BR><BR>11- امام خمینی در شب اول اقامت خود در مدرسه رفاه، طی سخنانی با اعضای كمیته استقبال، بر لزوم حفظ وحدت تأكید نمودند.<BR><BR>12- روحانیون متحصن در دانشگاه، با انتشار آخرین اعلامیه خود، به تحصن پایان دادند.<BR><BR>13- در پی درخواست مجدد بختیار برای ملاقات با حضرت امام خمینی، ایشان گفتند: ملاقات با بختیار را در صورت استعفای وی می‌پذیرم.<BR><BR>14- شاپور بختیار در آستانه ورود امام خمینی پیامی انتشار داد. وی در پیام خود مردم را نسبت به ادامه اعتراضات و تظاهرات، خصوصا در روز ورود حضرت امام، تهدید كرد.<BR><BR>15- دانشجویان ایرانی در مقابل سفارت ایران در آمریكا تظاهرات كردند.<BR><BR>16- آمریكا مقداری از دستگاه‌های الکترونیكی محرمانه خود را از ایران خارج كرد.<BR>نیروی هوایی سیستم‌های محرمانه جنگنده‌های اف چهارده را مخفی كرد. گفتنی است كه یكی از وظایف هایزر در ایران، انجام همین مأموریت بوده است.<BR><BR>17- بانك‌های سوئیس گفتند كه پول‌های ایران را پس نمی‌دهند.<BR><BR>18- مطبوعات و یونایتد پرس: قراردادهای خرید اسلحه ایران از انگلیس لغو شد. مقامات لندن گفتند به علت لغو این خریدها، انگلیس معادل چهار میلیارد دلار بابت عدم فروش و بیكار شدن بیست هزار نفر، زیان خواهد دید.<BR><BR>19- در لیبی به حمایت از انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران، یك راهپیمایی ترتیب یافت.<BR></FONT></FONT></P></A> text/html 2011-01-31T17:43:45+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa ویژه نامه دهه فجر http://mostafa671.mihanblog.com/post/258 <H2 id=posttitle> <H2 id=posttitle><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""> <H2 id=posttitle> <H2 id=posttitle><A href="http://emam-hasan-mojtaba.blogfa.com/post-86.aspx"><FONT size=2>ویژه نامه دهه فجر </FONT></A><A href="http://emam-hasan-mojtaba.blogfa.com/post-86.aspx"></H2> <DIV id=postbody> <P align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><B><I><FONT size=2>پیشینه و علل</FONT></I></B></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2>انقلاب ۱۳۵۷ ایران بعد از تجربه نهضت مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد و به دنبال حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به وقوع پیوست.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2><B><I>۲۸ مرداد ۱۳۳۲- </I></B><B><I>کودتای ۲۸ مرداد</I></B></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2>بریتانیا پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ایران، منابع بسیاری را در منطقه و خصوصاً ایران از دست داده بود، با قطع امید از رسیدن به توافق، وارد مطالعه طرح یک کودتای نظامی شد.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><B><I><FONT size=2>16 آذر1332</FONT></I></B></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2>از مهم‌ترین حرکت‌های سیاسی و دانشجویی در تاریخ ایران، اعتراض دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون، به خاک ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد بود. روز ۱۵ آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه کشیده شد و مأموران در زد و خورد با دانشجویان، شماری را مجروح و گروهی را دستگیر و زندانی کردند. این درگیری‌ها منجر به مرگ سه تن از دانشجویان به دست مأموران حکومت پهلوی شد.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2><B><I>&nbsp;</I></B>&nbsp;<B><I>۲ فروردین ۱۳۴۲</I></B></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2>حمله به مدرسه فیضیه قم در روز ۲ فروردین ۱۳۴۲ شمسی مطابق با روز درگذشت جعفر صادق (از امامان شیعه) روی داد. پس از این که نظام سلطنتی پهلوی لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نیز لوایح شش‌گانه و انقلاب سفید (شاه و ملت) را مطرح کرد، برخی روحانیون و در رأس آن‌ها امام خمینی (ره) نسبت به برخی موارد آن هم‌چون حقّ رای دادن زنان که شاه به زنان ایرانی اعطا کرده بود، اعتراض کردند. امام خمینی (ره) نوروز سال ۴۲ را عزای عمومی اعلام کرد.</FONT></P></DIV></A><A href="http://emam-hasan-mojtaba.blogfa.com/post-86.aspx"></H2></A></A><A href="http://emam-hasan-mojtaba.blogfa.com/post-86.aspx"></H2></A></H2> text/html 2011-01-25T12:25:47+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa چرا زنان متاهل احساس تنهایی می کنند؟ http://mostafa671.mihanblog.com/post/257 <font style="font-weight: bold;" size="2">چرا زنان متاهل احساس تنهایی می کنند؟<br> </font><br> نگاه کلی<br> <br> جان کاچیپو استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه شیکاگو، تنهایی را اینطور تعریف می‌کند: نشانه آزارنده‌ای که هدف آن ترغیب ما به برقراری ارتباط است.” زنان متاهلی که احساس تنهایی می‌کنند باید به این نشانه توجه کنند و برای برطرف کردن این وضعیت اقدام کنند. تنهایی اگر برخورد نشود، قدرت این را دارد که ازدواج را برهم بزند و می‌تواند بر سلامت جسمی شما هم تاثیر منفی بگذارد.<br> <br> تئوری‌ها/تصورات<br> <br> زنان متاهل به دلایل مختلف، مثل سو‌استفاده احساسی، فقدان صمیمیت فیزیکی یا زمانیکه مشکلات کاری باعث می‌شود زمان کمتری را کنارهم سپری کنند، ممکن است احساس تنهایی کنند. طبق گفته‌های پپِر شوارتز، استاد دانشگاه واشنگتن، میل برآورده‌نشده برای ارتباط احساسی هم باعث می‌شود خیلی از زنان متاهل احساس تنهایی کنند. دکتر شوارتز می‌گوید، “دوستان دختر با علاقه، توجه و محبت گوش می‌دهند، مهم نیست که مردی چقدر خوب باشد، مقایسه رابطه‌ با همسرشان با دوستی که با خانم‌ها دارند باعث می‌شود احساس تنهایی کنند.”<br> <br> تصورات نادرست<br> <br> اگر احساس تنهایی می‌کنید، ازدواج کردن چاره کار شما نیست. درواقع، این تصور غلط که ازدواج می‌تواند تنهایی را درمان کند باعث می‌شود که برخی خانم‌ها وارد روابطی شوند که حتی باعث بدتر شدن احساس تنهاییشان شود. در کتاب “The Mirages of Marriage”، ویلیام جی لادرر و دان دی جکسون خاطرنشان می‌کنند که، “شدیدترین و آزاردهنده‌ترین تنهایی، تنهایی است که با فردی دیگر آغاز می‌شود.” وقتی ازدواج نتواند تنهایی فرد راپر کند، خشم، تلخی و پس‌زدن احساسی اتفاق می‌افتد که می‌تواند موجب بیشتر شدن حس تنهایی شود.<br> text/html 2010-08-30T09:01:46+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa اس ام اس شب قدر و شهادت حضرت علی(ع) http://mostafa671.mihanblog.com/post/255 <A title="" href="http://mostafa671.miahanblog.com/" target=""> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG height=354 alt="" src="http://www.irtafrih.com/module_images/news/sms_1283080607.gif" width=257></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>انیس قلب خود تنها خدا کن / خدا را در دل شبها صدا کن</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>ز خوف حق چو اشکی را چکاندی / به حال این رفیقت هم دعا کن . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را ، با بوسه از لب پسر افطار می کند . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>در امشب که سالگرد ۱۰۵۵ مین سال تاسیس مسجد جمکران است، کنار</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>حرم آن حضرتدعا گویم.&nbsp; شبهای احیاء یادت نره ما رو دعا کنی . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی / شب قدر آمده تا قدر دل خویش</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>بدانی</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم / سهم ما چیست از این روز همین خانه</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>تکانی . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد و آن</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی ، سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>و آخرت</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>توشه شب قدرتان باد . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر / یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>گفت . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>(با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>التماس دعا دارم.)</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>شب قدر سرنوشت یکسال ما تعیین می شود. این شبها را از دست ندهیم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>برای تعجل فرج دعا کنیم . . .</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P></A> text/html 2010-08-30T08:55:17+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa سنگین شدن گوش همسر! http://mostafa671.mihanblog.com/post/254 <SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #4169e1"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #4169e1"><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG alt="http://mostafa671.mihanblog.com,گوش , همسر" hspace=0 src="http://www.irtafrih.com/module_images/news/goosh_1283109698.jpg" border=0></A></SPAN></P> <P>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="COLOR: #4169e1"><FONT size=2><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="COLOR: #4169e1"><FONT size=2>مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است…</FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR><SPAN style="COLOR: #4169e1"><FONT size=2>به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد.</FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="COLOR: #4169e1"><BR><FONT size=2>به این خاطر، نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او درمیان گذاشت.<BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: #4169e1">دکتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو…</SPAN><BR>&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="COLOR: #4169e1"><FONT size=2>« ابتدا در فاصله 4 متری او بایست و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر نشنید، همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن. بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد. »</FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></P></A></FONT></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2010-08-05T06:46:43+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa آهنگ جدید و فوق العاده زیبای مصطفی حاتمیان و مرجان کندی به نام تقدیر http://mostafa671.mihanblog.com/post/253 <DIV align=center> <DIV align=center><FONT color=#000000><STRONG> <DIV align=center> <DIV align=center><FONT color=#000000><STRONG>آهنگ جدید</STRONG> و فوق العاده زیبای <FONT color=#0000ff><STRONG>مصطفی حاتمیان</STRONG></FONT> و <FONT color=#0000ff><STRONG>مرجان کندی</STRONG></FONT> به نام <FONT color=#0000ff><STRONG>تقدیر </STRONG></FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#ff0000>( ترانه : فرح منصوری - آهنگ و تنظیم : سعید زمانی )<BR><BR><IMG alt="مصطفی حاتمیان و مرجان کندی به نام تقدیر" src="http://dl5.ir/Hosein/89/mordad/Taghdir.jpg"></FONT></DIV></DIV><BR></STRONG></FONT></DIV></DIV> text/html 2010-08-05T06:39:43+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa آهنگ جدید و بسیار زیبای رضا و یوسف وهاب به نام چرا نمیگی ... http://mostafa671.mihanblog.com/post/252 <U> <DIV align=center><FONT color=#000000><STRONG> <DIV align=center> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>آهنگ جدید</STRONG> و بسیار زیبای<STRONG> <FONT color=#0000ff>رضا</FONT> </STRONG>و <FONT color=#0000ff><STRONG>یوسف وهاب</STRONG></FONT> به نام <FONT color=#0000ff><STRONG>چرا نمیگی</STRONG></FONT> ...<BR></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000>( آهنگ : علی اصحابی / ترانه : هادی اصحابی / تنظیم : امیر جهانشاهی )</FONT></P><FONT color=#ff0000><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG alt="رضا و یوسف وهاب به نام چرا نمیگی,mostafa671.mihanblog.com" hspace=0 src="http://1.iraks.ir/images/jjd620m6l7shxajsbmt.jpg" border=0></A></FONT></DIV></STRONG></FONT></DIV></U> text/html 2010-08-04T18:14:24+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa ۱۰ درس شگفت انگیز از زندگی انیشتین http://mostafa671.mihanblog.com/post/251 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h>۱۰ درس شگفت انگیز از زندگی انیشتین </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG alt="۱۰ درس شگفت انگیز از زندگی انیشتین,http://mostafa671.mihanblog.com" hspace=0 src="http://www.irannaz.com/user_files/L127585809440.jpg" border=0></A> </DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV><STRONG>۱ . کنجکاوی را دنبال کنید</STRONG><BR><BR>“من هیچ استعداد خاصی ندارم .فقط عاشق کنجکاوی هستم “<BR><BR>چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید ؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد .به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام . شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید ؟<BR><BR>پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.<BR><BR><STRONG>۲ .پشتکار گرانبها است</STRONG><BR><BR>“من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی میگذارم”<BR><BR>تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.مانند تمبر پستی باشید ؛ مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید .<BR><BR>با پشتکار می توانید به مقصد برسید.<BR><BR><STRONG>۳ .تمرکز بر حال</STRONG><BR><BR>“مردی که بتواند در حالی که دختر زیبایی را می بوسد با ایمنی رانندگی کند ، به بوسه اهمیتی را که سزاوار آن هست نمیدهد “<BR><BR>پدرم به من می گفت نمی توانی در یک زمان بر ۲ اسب سوار شوی .من دوست داشتم بگویم تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز .یاد بگیرید که در حال باشید.تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام میدهید.<BR><BR>انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شکست است .<BR><BR><STRONG>۴ .تخیل قدرتمند است .</STRONG><BR><BR>“تخیل همه چیز است .می تواند باعث جذاب شدن زندگی شود .تخیلی به مراتب از دانش مهم تر است “<BR><BR>آیا شما از تخیلات روزانه استفاده می کنید ؟ تخیل از دانش مهم تر است ! تخیل شما پیش نمایش آینده شما است .نشانه واقعی هوش دانش نیست ، تخیل است.<BR><BR>آیا شما هر روز ماهیچه های تخیلتان را تمرین می دهید ؟اجازه ندهید چیزهای قدرتمندی مثل تخیل به حالت سکون دربیایند.<BR><BR><STRONG>۵ .اشتباه کردن</STRONG><BR><BR>“کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمیگیرد “<BR><BR>هرگز از اشتباه کردن نترسید .اشتباه شکست نیست .اشتباهات شما را بهتر،زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید . قدرتی که منجر به اشتباه می شود را کشف کنید .<BR><BR>من این را قبل گفته ام ،و اکنون هم می گویم ، اگر می خواهید به موفقیت برسید اشتباهاتی که مرتکب می شوید را ۳ برابر کنید .<BR><BR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-08-04T18:11:57+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa دانستنی ها !!! http://mostafa671.mihanblog.com/post/250 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h><FONT size=6><STRONG>دانستنی ها !!!</STRONG></FONT> </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_text> <DIV><STRONG>1) معده یک اسید فاسد ترشح میکند.</STRONG><BR>یک مایع بسیار خطرناک است که نیروهای امنیتی هیچ فرودگاهی نمیتواند از شما جدا کند: این مایع در معده تان قرار دارد. سلولهای معده شما اسید هیدروکلرویک ترشح میکنند که ترکیبی فاسد و خورنده است که برای ضدزنگ کردن فلزات استفاده میشود. این ترکیب فلز را داغان میکند اما لایه غشایی معده از این ماده سمیدر دستگاه گوارش محافظت میکند تا غذاهای شما را تجزیه کند.</DIV> <DIV><BR><STRONG>2) وضعیت بدن بر حافظه تاثیر میگذارد.</STRONG><BR>سالگرد ازدواجتان را یادتان نمیآید؟ اشکالی ندارد روی یک زانو خم شوید به یادتان میآید. خاطرات در حواس ما قرار گرفته اند. یک رایحه یا صدا یک خاطره خیلی دور از بچگی را برایتان زنده خواهد کرد. ارتباطات بین این حواس و خاطرات آشکار یا گاهی مرموز هستند. یک تحقیق جدید به کشف این ارتباطات کمک میکند. خاطرات گذشته وقتی در حالت و وضعیت بدنی مشابه قرار بگیرید سریعتر به ذهنتان میرسد.</DIV> <DIV><BR><STRONG>3) استخوان ها برای تنظیم موادمعدنی بدن میشکنند.</STRONG><BR>علاوه بر محافظت از اندام ها و عضلات بدن، استخوان ها به تنظیم سطح کلسیم در بدن نیز کمک میکنند. استخوان ها حاوی فسفر و کلسیم هستند که دومیمورد نیاز عضلات و اعصاب میباشد. اگر ذخیره این عنصر در بدن کم باشد، برخی هورمون های خاص باعث میشود استخوان ها شکسته تا سطح کلسیم بالا رود تا جایی که به یک غلظت خاص و مناسب از این عنصر در خارج سلولها برسیم.</DIV> <DIV><BR><STRONG>4) بیشتر غذایی که میخوریم برای مغز است.</STRONG><BR>مغز بااینکه فقط 2 درصد از وزن بدن را تشکیل میدهد، 20 درصد از اکسیژن و کالری های آن را میگیرد. برای تامین منابع کافی برای این عضو مهم بدن، سه سرخرگ مغزی اصلی بطور مداوم اکسیژن به مغز پمپاژ میکنند. هرگونه انسداد یا پارگی در یکی از این رگ ها باعث گرسنه ماندن سلولهای مغزی میشود و موجب میشود که عملکرد مغزی در آن ناحیه آسیب ببیند و منجر به سکته شود.</DIV> <DIV><BR>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-08-04T18:08:55+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa چرا برخی ‌اینقدر ‌خوش ‌شانس‌اند؟ http://mostafa671.mihanblog.com/post/249 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h>چرا برخی ‌اینقدر ‌خوش ‌شانس‌اند؟ </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG alt="چرا برخی ‌اینقدر ‌خوش ‌شانس‌اند؟,http://mostafa671.mihanblog.com" hspace=0 src="http://www.irannaz.com/user_files/L127705652243.jpg" border=0></A> </DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV>آنچه در این قسمت می‌خوانید نتایج تحقیق ریچارد وایزمن روان‌شناس دانشگاه هارتفورد شایر است:<BR><BR>مطالعه برای بررسی چیزی كه مردم آن را شانس می‌خوانند، 10سال قبل شروع شد. می‌خواستم بدانم چرا بخت و اقبال همیشه در خانه بعضی‌ها را می‌زند، اما سایرین از آن محروم می‌مانند. به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خوش‌شانس و عده دیگر بدشانس هستند؟<BR><BR>آگهی‌هایی در روزنامه‌های سراسری چاپ كردم و از افرادی كه احساس می‌كردند خوش‌شانس یا بدشانس هستند خواستم با من تماس بگیرند. صدها نفر برای شركت در مطالعه من داوطلب شدند.نتایج نشان داد كه هرچند این افراد به كلی از این موضوع غافلند، كلید خوش‌شانسی یا بدشانسی آنها در افكار و كردارشان نهفته است.<BR><BR>برای مثال، فرصت‌های ظاهرا خوب در زندگی را در نظر بگیرید. افراد خوش‌شانس مرتبا با چنین فرصت‌هایی برخورد می‌كنند، در حالی كه افراد بدشانس نه.<BR><BR>با ترتیب دادن یك آزمایش ساده سعی كردم بفهمم آیا این مساله ناشی از توانایی آنها در شناسایی چنین فرصت‌هایی است یا نه. به هر دو گروه افراد خوش‌شانس و بدشانس روزنامه‌ای دادم و از آنها خواستم آن را ورق بزنند و بگویند چند عكس در آن هست.<BR><BR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-08-04T18:05:18+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa اس ام اس، جوک ، طنز جدید و با حال http://mostafa671.mihanblog.com/post/248 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h>اس ام اس، جوک ، طنز جدید و با حال </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG alt="اس ام اس، جوک ، طنز جدید و با حال,http://mostafa671.mihanblog.com" hspace=0 src="http://www.irannaz.com/user_files/L128060251540.jpg" border=0></A> </DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV>یارو داشته دعا میکرده میگه: خدا را شکر از صبح تا حالا نه عصبانی شدم، نه حرص داشتم، نه حرف بد زدم، نه مال مردم خوردم، ... ولی خدایا از یکی دو دقیقه آینده که از تخت میآیم بیرون تو کمکم کن!<BR>مامانه ساعت 7 صبح میآد بالای سرپسرش میگه: رضاجون بلند شو باید بری مدرسه دیرمیشه.<BR>رضا از زیر پتو میگه: نه من نمی خوام برم مدرسه اونجا هیچکس منو دوست نداره، بچه ها باهام بدن، معلما ازم متنفرن، حتی فراش مدرسه هم سایه ام با تیر میزنه.<BR>مامانه میگه: آخه رضا جون نمیشه که نری مدرسه آخه ناسلامتی تو مدیر مدرسه ای!<BR>یکی از ملانصرالدین می پرسه چه جوری جنگ شروع می شه؟<BR>ملا بدون معطلی یکی می زنه توی گوش طرف و میگه اینجوری!<BR>معلم: بگو به غیر از اكسیژن چه چیزهایی در هوا وجود دارد؟<BR>شاگرد : آقا اجازه، كلاغ ، مگس ، پشه !!!!<BR>مادر : علی بیا اسفناج بخور آهن دارد<BR>علی : آخر مادر جان الان آب خوردم می ترسم زنگ بزنم!<BR>معلم: بگو ببینم، كمبوجیه چه جور پادشاهی بود؟<BR>شاگرد: پادشاه بدی نبود، فقط همیشه از كمبود بودجه شكایت داشت!!!<BR>معلم: آخرین دندانی كه در می آید چه دندانی است؟<BR>شاگرد: دندان مصنوعی است<BR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-08-03T07:35:53+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa سال 2060 ( طنز ) http://mostafa671.mihanblog.com/post/247 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h>سال 2060 ( طنز ) </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG class=news_detail_image alt="سال 2060 ( طنز )" src="http://www.irannaz.com/user_files/L128069933487.jpg"></A> </DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV><STRONG>۵۰ سال دیگه رو در نظر بگیرین، با توجه به وضعیت کشور ما به احتمال قوی تیتر خبرها باید این شکلی باشه؟ بخونین خیلی با حاله...</STRONG><BR><BR>* قیمت هر سکه طلا امروز در بازار با 60 میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و چهل میلیون تومان رسید.</DIV> <DIV><BR>* ایران خودرو: هفتاد و نهمین مدل پژو با نام پژو XD-870-PL Q آماده عرضه به بازار است که نسبت به مدل قبلی تحول زیادی داشته. طول آنتن آن 10 سانتی متر افزایش داشته چراغ ترمز آن هم پررنگتر شده و فقط 45 میلیون تومان گران تر است.</DIV> <DIV><BR>* با مسدود شدن سایت تبیان دات نت تعداد سایتهایی که هنوز فیل .. تر نشده اند به سه عدد رسید.</DIV> <DIV><BR>* برای اولین بار ایران به دور دوم مسابقات جام جهانی راه یافت. علی دایی: هلوز قصد ندالم که از دنیای فوتبال خداحافثی کنم و شلایط خوبی بل تیم ملی حاکم اثت ...... به قولی.</DIV> <DIV><BR>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-08-03T07:33:10+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa مردی که موهای گوشش 25سانتی‌متر شده‌اند!! http://mostafa671.mihanblog.com/post/246 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h>مردی که موهای گوشش 25سانتی‌متر شده‌اند!! </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area>&nbsp;</DIV> <DIV class=news_detail_image_area><A title="" href="http://mostafa671.mihanblog.com/" target=""><IMG alt="مردی که موهای گوشش 25سانتی‌متر شده‌اند!!,mostafa671.mihanblog.com" hspace=0 src="http://www.irannaz.com/user_files/L128060249810.jpg" border=0></A></DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV>دارنده عنوان درازترین موی گوش جهان در حال ثبت رکورد جدیدتری برای خود در گینس است.</DIV> <DIV><BR>رادا کانت باچ پای هندی که موهای گوشش نسبت به سال 2005 رشد بیشتری کرده قصد دارد دوباره نام خود را در کتاب رکوردداران عالم به روز نماید. باچ پای در آن سال موهای گوشش 5.2 اینچ بوده که اکنون 11 اینچ شده است.</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>وی 55 ساله اهل کانپور هندوستان است که در سال 2005 نیز اسمش در گینس به همین عنوان ثبت شد.<BR><BR>شیو شاکتی از اقوام این مرد می‌گوید پیشتر از این وی مضحکه مردم قرار می‌گرفت ولی از زمانی که نامش در گینس ثبت شد مردم به وی احترام زیادی می‌گذارند.بالاخره خدا هر چیزی که به انسان می‌دهد حکمتی در آن قرار داده است.</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-08-03T07:29:32+01:00 mostafa671.mihanblog.com mostafa شب امتحان در خوابگاه پسران و دختران (طنز) http://mostafa671.mihanblog.com/post/245 <DIV class=middle-h> <DIV class=middle-h>شب امتحان در خوابگاه پسران و دختران (طنز) </DIV> <DIV class=middle-t> <DIV class=news_detail_mian> <DIV class=news_detail_image_area><A title="" href="http://http://mostafa671.mihanblog.com" target=""><IMG alt="شب امتحان در خوابگاه پسران و دختران (طنز),http://mostafa671.mihanblog.com" hspace=0 src="http://www.irannaz.com/user_files/L128060251077.jpg" border=0></A> </DIV> <DIV class=news_detail_text> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>خوابـگاه دخــتـران ( شب )</STRONG></SPAN><BR><BR>سکـانس اول: (دخــتر «شبنم» نامی با چـند کتـاب در دسـتش وارد واحــد دوستش «لالـه» می شود و او را در حــال گریه می بیــنـد.)<BR><BR>شبنم:ِ وا!... خاک بـرسرم! چــرا داری مثــل ابـر بهـار گریـه می کـنی؟!<BR><BR>لالـه: خـدا منـو می کشـت این روزو نـمی دیدم. (همچـنان به گریـه ی خود ادامــه می دهـد.)<BR><BR>شبنم: بگـو ببـینم چی شـده؟<BR><BR>لالـه: چی می خواســتی بشـه؟ امروز نـتیجه ی امتـحان &lt;آناتومی!!!&gt; رو زدن تــو بُــرد. منــی که از 6 مـاه قبـلش کتابامـو خورده بــودم، مـنی که بـه امیـد 20 سر جلـسه ی امتحــان نشـسته بودم، دیــدم نمــره ام شـده 19!!!!!! ( بر شـدت گریه افزوده می شــود)<BR>شبنم: (او را در آغــوش می کشـد) عزیـزم... گـریه نـکن. می فهـممت. درد بـزرگیــه! (بغـض شبنم نیز می ترکـد) بهتـره دیگـه غصه نخـوری و خودتـو برای امتحـان فـردا آمـاده کنـی. درس سخت و حجیــمیـه. می دونی کـه؟<BR><BR>لالـه: (اشک هایش را آرام آرام پـاک می کنـــد) آره. می دونـم! امـا من اونقــدر سـر ماجـرای امـروز دلم خـون بـود و فقط تونـستم 8 دور بخـونم! می فهـمی شبنم؟فقط 8 دور... (دوبـاره صـدای گریـه اش بلـند می شود) حالا چه جــوری سرمـو جلوی نـازی و دوستـاش بلـند کنـم؟!!<BR><BR>شبنم: عزیزم... دیگــه گریه نکن. من و شهــره هم فقط 7 - 8 دور تـونســتیم بخـونیم! ببـین! از بـس گریه کردی ریـمل چشمــای قشـنگ پاک شـد! گریـه نکن دیـگه. فکـر کردن به ایـن مســائل کـه می دونـم سخــته، فایده ای نـداره و مشــکلـی رو حـل نـمی کنـه.<BR><BR>لالـه: نـمی دونـم. چـرا چنـد روزیـه که مثـل قدیم دلـم به درس نـمیره. مثـلاً امـروز صبــح، ساعـت 5/7 بیـدار شـدم. باورت مـیشه؟!<BR><BR>(در همیــن حال، صـدای جیــغ و شیـون از واحـد مجـاور به گوش می رسـد. اسـترس عظیـمی وجـودِ شبنم و لالـه را در بر می گیــرد! دخـتری به نـام «فرشــته» با اضـطراب وارد اتـاق می شـود.)<BR><BR>شبنم: چی شـده فرشــتـه؟!<BR><BR>فرشــته: (با دلهــره) کمـک کنیـد... نـازی داشت واسـه بیــستمـین بـار کتــابشـو می خـوند که یـه دفعــه از حـال رفت!<BR><BR>شبنم: لابــد به خـودش خیلی سخــت گرفته.<BR><BR>فرشــته: خب، منــم 19 بـار خونـدم. این طـوری نـشدم! زود باشیــد، ببـریـمش دکتــر.<BR><BR>(و تمــام ساکنـین آن واحـد، سراسیـمه برای یاری «نــازی» از اتـاق خارج می شـونـد. چـراغ ها خامـوش می شود.)<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>خوابــگاه پســران (شـب)</STRONG></SPAN><BR><BR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>